Έναρξη Σχολή Γονέων


Ο ωραιότερος ανθρώπινος θεσμός είναι ο πανάρχαιος και ιερός θεσμός της οικογένειας που τυγχάνει θεοϊδρυτος, φωλιά στην οποία ο άνθρωπος ξεκουράζεται, κύτταρο ανάπτυξης, δημιουργίας και διατηρήσεως της ζωής. Μπορείτε όλοι να παρακολουθήσετε ανελλιπώς τις φετεινές συναντήσεις της πλησιέστερης σε σας Σχολής Γονέων. Οι Σχολές Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεώς μας λειτουργούν σε εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες συναντήσεις, με ελεύθερη είσοδο για κάθε ενδιαφερόμενο, στο τέλος δε του έτους λαμβάνουν όλοι το σχετικό πιστοποιητικό παρακολουθήσεως.

Έναρξη Φροντηστήριο στελεχών

Στις 16 Νοεμβρίου θα γίνει ο αγιασμός του φροντηστηρίου Στελεχών της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για 28η συνεχή χρονιά στην Μητρόπολή μας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Σεραφείμ. Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Σάββατο 17.00 στο πνευματικό κέντρο του Ιερού μας Ναού

28η Οκτωβρίου 2013

 Την Δοξολογία της 28ης Οκτωβρίου εόρτασαν φέτος κλήρος και λαός στον μητροπολιτικό μας Ναό! Η ακολουθία της Δοξολογίας τελέσθηκε στις 11 το πρωί χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Σεραφείμ μαζί με τους ιερείς του Ναού μας καθώς και ο Πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεώς μας π.Νήφων Καπογιάννης. Στην Δοξολογία παρευρέρθησαν ο Δήμαρχος Πειραιά τα Σωματα Ασφαλείας κι ο Περιφερειάρχης.
Θεία Λειτουργία Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου


Σκέψεις στο Ευαγγέλιο της Κυριακής (Ζ´ Λουκά)

«μη φοβού∙ μόνον πίστευε»
α. Διπλό θαύμα του Κυρίου καταγράφει το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα: πρώτον, την ανάσταση της κόρης του αρχισυνάγωγου Ιάειρου, καθώς ο Κύριος ανταποκρίθηκε στο αίτημά του και πήγε στο σπίτι του καταρχάς για να τη θεραπεύσει, δείγμα και πάλι ότι είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, και δεύτερον, μέχρι να φτάσει εκεί, τη θεραπεία μιας αιμορροούσας γυναίκας, την οποία θεραπεύει με έναν ανεπίγνωστο για τους πολλούς τρόπο. Μόνον όταν θα αποκαλύψει την «εξελθούσαν δύναμιν» από

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Οκτωβρίου 2013 - (Ζ´ Λουκά)

 (Λουκ. η´ 41-56) 
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ ᾧ ὄνομα ᾿Ιάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε· καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνῃσκεν. ᾿Εν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ὑπ᾿ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. Καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς· Τίς ὁ ἁψάμενός μου; ᾿Αρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· ᾿Επιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι, καὶ λέγεις τίς ὁ ἁψάμενός μου; ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ῞Ηψατό μού τις· ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾿ ἐμοῦ. ᾿Ιδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθε,

Ο Απόστολος της Κυριακής 27 Οκτωβρίου 2013 - (ΙΗ´ Επιστολή)

(Β´ Κορ. θ´ 6-11) 
Αδελφοί, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿εὐλογίαις καὶ θερίσει. ῞Εκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. Δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, καθὼς γέγραπται· «᾿Εσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν· ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα». ῾Ο δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσαι τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν· ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι᾿ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ.

Απόδοση σε απλή γλώσσα
Αδελφοί, ὅποιος σπέρνει μὲ φειδώ, θὰ ἔχει λίγη σοδειά· κι ὅποιος σπέρνει ἁπλόχερα, ἡ σοδειά του θὰ εἶναι ἄφθονη. ῾Ο