Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου 2014 - Μετά την Ύψωσιν

(Μαρκ. η´ 34-θ´ 1)
Εἶπεν ὁ Κύριος· ῞Οστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ῝Ος γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελήσει
ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ῍Η τί δώσῃ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ῝Ος γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.
Απόδοση σε απλή γλώσσα
Εἶπε ὁ Κύριος· «῞Οποιος θέλει νὰ μὲ ἀκολουθήσει, ἂς 

Ο Απόστολος της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου 2014 - Μετά την Ύψωσιν

(Γαλ. β´ 16-20) 
Αδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. ᾿Εγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

Απόδοση σε απλή γλώσσα 
Αδελφοί, ξέρουμε πὼς ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ σωθεῖ μὲ τὴν τήρηση τῶν διατάξεων τοῦ νόμου. Αὐτὸ γίνεται μόνο μὲ τὴν πίστη στὸν ᾿Ιησοῦ Χριστό. Γι’αὐτὸ κι ἐμεῖς 

Χαιρετισμοί του Σταυρού

 Με λαμπρότητα κατανυξη και όπως ορίζει το τυπικό της εκκλησίας εορτάστηκε και φέτος στο Ιερό Καθεδρικό Ναό μας η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Το εσπέρας της κυριωνύμου ημέρας χοροστάτησε στην ακολουθία των χαιρετισμών προς τον Τίμιον Σταυρόν του Κυρίου μας ο οποίος και ομίλησε επίκαιρα στο πλήθος των πιστών που συγκεντρώθηκε για να προσκυνήσει τον Τίμιο Στασυρό και να πάρει καιθ την ευλογία Του
Χαιρετισμοι του Τιμιου Σταυρου στο Ναό μας

Το απόγευμα της Κυριακής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 14-9-2014 θα θα πραγματοποιηθεί η Ακολουθία των Χαιρετισμών του Τιμίου Σταθρού. Θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης μας κ.κ.Σεραφειμ. η ακολουθία θα ξεκινήσει εις τας 6.οο μ.μ.

Ευαγγελιον Κυριακης του Τιμιου Σταυρου

Τω καιρώ εκείνω, συμβούλιον εποίησαν οι Αρχιερείς και οι Πρεσβύτεροι κατά του  Ιησού, όπως αυτόν απολέσωσι. Και παρεγένοντο προς Πιλάτον, λέγοντες· Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Λεγει αυτοίς ο Πιλάτος· Λαβετε αυτόν υμείς και σταυρώσατε· εγώ γαρ ουχ ευρίσκω εν αυτώ αιτίαν. Απεκρίθησαν αυτώ οι  Ιουδαῖοι· Ημείς νόμον έχομεν, και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανείν, ότι εαυτόν Υιόν του Θεού  εποίησεν.  Οτε ουν ήκουσεν ο Πιλάτος τούτον τον λόγον, μάλλον εφοβήθη. Και εισήλθεν εις το Πραιτώριαν πάλιν, και λέγει τω  Ιησοῦ· Ποθεν ει συ; Ο δε  Ιησοῦς απόκρισιν ουκ έδωκεν αυτώ. Λεγει ουν αυτώ ο Πιλάτος· Εμοί ου λαλείς; ουκ οίδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσαί σε, και εξουσίαν έχω απολύσαί σε; Απεκρίθη  Ιησοῦς· Ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ  ἐμοῦ, ει μη ην σοι δεδομένον άνωθεν. Ο ουν Πιλάτος ακούσας τούτον τον λόγον, ήγαγεν έξω τον  Ιησοῦν, και εκάθισεν επί του βήματος, εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Εβραῑστί δε Γαββαθά. Ην δε Παρασκευή του Πασχα, ώρα δε ωσεί έκτη· και λέγει τοις  Ιουδαίοις· Ίδε ο Βασιλεύς υμών. Οι δε εκραύγασαν· Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Λεγει αυτοίς ο Πιλάτος· Τον Βασιλέα υμών σταυρώσω; Απεκρίθησαν οι Ααρχιερείς· Ουκ έχομεν βασιλέα, ει μη Καίσαρα. Τοτε ουν παρέδωκεν αυτόν αυτοίς, ίνα σταυρωθή. Παρέλαβον δε τον  Ιησοῦν, και απήγαγον. Και βαστάζων τον Σταυρόν αυτού, εξήλθεν εις τον λεγόμενον Κρανίου τόπον, ος 


Ο Απόστολος της Κυριακής του Τιμιου Σταυρου


Ο λόγος γαρ ο του σταυρού τοις μεν απολλυμένοις μωρία εστι, τοις δε σωζομένοις ημίν δύναμις Θεού εστί. γέγραπται γαρ· απολώ την σοφίαν των σοφων, και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω. που σοφός; που γραμματεύς; που συζητητὴς του αιώνος τούτου; ουχὶ εμώρανεν ο Θεὸς την σοφίαν του κόσμου τούτου; επειδὴ γαρ εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας τον Θεόν, ευδόκησεν ο

Εορτή των Αγίων Ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεοχωρίου κ.κ. Παύλος ιερούργησε σήμερα 29-6-2014 στον Ιερό Ναό μας κατά την εορτή των Αγίων Ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου προσφέροντας σε όλους μας μία λειτουργική πανδαισία και ομίλησε καταλλήλως στο πολυπληθές εκκλησίασμα που από νωρίς το πρωί είχε κατακλείσει το χώρο του Ναού για να ευχηθεί στο Θεοφιλέστατο με την ευκαιρία της ονοματικής του εορτής. Από καρδιάς ευχόμαστε κι εμείς Κύριος Θεός να χαρίζει υγεία και μακροημέρευση στον Άγιο Νεοχωρίου για το καλό της Εκκλησία μας!