Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Β. Γεωργίου, 185 32, Πειραιάς, Τηλέφωνα: 210 41 77 271, Φαξ: 210 41 77 480, agiatriadapeiraios@yahoo.com

Ο Απόστολος της Κυριακής 9 Δεκεμβρίου 2012

(Γαλ. δ´ 22-27)
Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. ἀλλ᾿ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. αὗται γάρ εἰσι δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν ῎Αγαρ· τὸ γὰρ ῎Αγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ ᾿Αραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν ῾Ιερουσαλήμ, δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς· ἡ δὲ ἄνω ῾Ιερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν. γέγραπται γάρ· εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

Απόδοση σε απλή γλώσσαΑβραὰμ ἀπέκτησε δύο γιούς, ἕναν ἀπὸ τὴ δούλη κι ἕναν ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη γυναίκα του. ῾Ο γιὸς τῆς δούλης ὅμως γεννήθηκε σύμφωνα μὲ τοὺς φυσικοὺς νόμους, ἐνῶ ὁ γιὸς τῆς ἐλεύθερης σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ. Αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ καταλάβουμε σὰν μιὰ εἰκόνα. Οἱ γυναῖκες δηλαδὴ εἶναι οἱ δύο διαθῆκες· ἡ μία στὸ ὄρος Σινᾶ, ποὺ γεννάει δούλους, κι αὐτὴ εἶναι ἡ ῎Αγαρ. ῾Η ῎Αγαρ συμβολίζει τὸ ὄρος Σινᾶ στὴν ᾿Αραβία, κι ἀντιστοιχεῖ στὴν τωρινὴ ῾Ιερουσαλήμ, ποὺ πραγματικὰ εἶναι ὑπόδουλη, αὐτὴ καὶ τὰ παιδιά της. ᾿Αντίθετα, ἡ οὐράνια ῾Ιερουσαλὴμ εἶναι ἐλεύθερη, κι αὐτὴ εἶναι ἡ μητέρα ὅλων μας. Λέει σχετικὰ ἡ Γραφή· Νὰ χαίρεσαι, στείρα, ἐσὺ ποὺ δὲν γεννᾶς! Φώναξε καὶ κράξε μὲ χαρά, ἐσὺ ποὺ δὲν κοιλοπονᾶς! Γιατὶ εἶναι περισσότερα τῆς διωγμένης τὰ παιδιὰ παρὰ ἐκείνης ποὺ ἔχει τὸν ἄνδρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου