Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Β. Γεωργίου, 185 32, Πειραιάς, Τηλέφωνα: 210 41 77 271, Φαξ: 210 41 77 480, agiatriadapeiraios@yahoo.com

Ο Απόστολος της Κυριακής 1 Σεπτεμβρίου 2013 - Της Ινδίκτου

(Α´ Τιμ. β´ 1-7) 
Τέκνον Τιμόθεε, παρακαλῶ πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων, ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. Τοῦτο γὰρ καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. Εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς ᾿Ιησοῦς, ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις, εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος, –ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι,– διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ.

 
 
 
 
Απόδοση σε απλή γλώσσαΠαιδί μου Τιμόθεε, σᾶς παρακαλῶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα νὰ κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, εὐχαριστίες γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ τοὺς κυβερνῆτες καὶ γιὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἀσκοῦν τὴν ἐξουσία, ὥστε νὰ ζοῦμε ἤρεμα καὶ εἰρηνικὰ μὲ εὐσέβεια κι εὐπρέπεια ἀπὸ κάθε ἄποψη. Αὐτὸ εἶναι καλὸ κι εὐπρόσδεκτο ἀπὸ τὸν σωτήρα μας Θεό, ὁ ὁποῖος θέλει νὰ σωθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ γνωρίσουν σὲ βάθος τὴν ἀλήθεια. Γιατὶ ἕνας εἶναι ὁ Θεὸς κι ἕνας ὁ μεσίτης μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὁ ἄνθρωπος ᾿Ιησοῦς Χριστός, ποὺ πρόσφερε τὴ ζωή του λύτρο γιὰ χάρη ὅλων. ῎Ετσι, στὸν προσδιορισμένο καιρό, ἔδωσε ὁ Θεὸς τὴ μαρτυρία του ὅτι θέλει νὰ σώσει τὸν κόσμο. Αὐτῆς τῆς μαρτυρίας μὲ ἔταξε ὁ Θεὸς κήρυκα καὶ ἀπόστολο -τὴν ἀλήθεια λέω ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ, δὲν ψεύδομαι- γιὰ νὰ διδάξω τὴν πίστη καὶ τὴν ἀλήθεια στοὺς ἐθνικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου