Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Β. Γεωργίου, 185 32, Πειραιάς, Τηλέφωνα: 210 41 77 271, Φαξ: 210 41 77 480, agiatriadapeiraios@yahoo.com

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2015

(Μάρκ. α´ 1-8)
Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. ῾Ως γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, «ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ», ἐγένετο ᾿Ιωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ ῾Ιεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. ῏Ην δὲ ὁ ᾿Ιωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν
ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. Καὶ ἐκήρυσσε λέγων· ῎Ερχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. ᾿Εγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ.

Απόδοση σε απλή γλώσσα
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ χαρμόσυνου μηνύματος γιὰ τὸν ᾿Ιησοῦ Χριστό, τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ. Στὰ βιβλία τῶν προφητῶν εἶναι γραμμένο· Στέλνω τὸν ἀγγελιοφόρο μου πρὶν ἀπὸ σένα, γιὰ νὰ προετοιμάσει τὸν δρόμο σου! Μιὰ φωνὴ βροντοφωνάζει στὴν ἔρημο· ἑτοιμᾶστε τὸν δρόμο γιὰ τὸν Κύριο  ἰσιῶστε τὰ μονοπάτια νὰ περάσει. Σύμφωνα μ’ αὐτά, παρουσιάστηκε ὁ ᾿Ιωάννης, ὁ ὁποῖος βάφτιζε στὴν ἔρημο καὶ κήρυττε νὰ μετανοήσουν οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ βαφτιστοῦν, γιὰ νὰ συγχωρηθοῦν οἱ ἁμαρτίες τους. Πήγαιναν σ’ αὐτὸν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ οἱ ῾Ιεροσολυμίτες, κι ὅλους τοὺς βάφτιζε στὸν ποταμὸ ᾿Ιορδάνη, καθὼς ὁμολογοῦσαν τὶς ἁμαρτίες τους. ῾Ο ᾿Ιωάννης φοροῦσε ροῦχο ἀπὸ τρίχες καμήλας καὶ δερμάτινη ζώνη στὴ μέση του, ἔτρωγε ἀκρίδες, καὶ μέλι ἀπὸ ἀγριομέλισσες. Στὸ κήρυγμά του τόνιζε· «῎Ερχεται ὕστερα ἀπὸ μένα αὐτὸς ποὺ εἶναι πιὸ ἰσχυρὸς καὶ ποὺ ἐγὼ δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ σκύψω καὶ νὰ λύσω τὸ λουρὶ ἀπὸ τὰ ὑποδήματά του. ᾿Εγὼ σᾶς βάφτισα μὲ νερό, ἐκεῖνος ὅμως θὰ σᾶς βαφτίσει μὲ ῞Αγιο Πνεῦμα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου